آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۴۲-۹۹/۴ ت

یکشنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم  سیستم های حفاظتی ونظارت تصویری در  مجتمع فروکروم جغتای” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲٫۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۴/۱۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸ می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به  آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.