آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳۶-۹۸/۱۱ت

پنج شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” تأمین ،نصب ،راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی ونظارت تصویری در مجتمع فسفات آسفوردی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۱۱/۲۷و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۲/۰۷و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۲/۱۷می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۹برگزار خواهد شد.