آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۹۷-۹۸/۸ ت (تمدید)

پنج شنبه, ۲۳ آبان, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌های اکتشافی سنگان و سیستان واقع در استان‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سی صد میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۸/۰۶و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۸/۲۹و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.