آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۵-۹۹/۱ت

دوشنبه, ۲۵ فروردین, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات نظارت برعملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج ماده معدنی در معدن زغال سنگ گلندرود “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و چهارصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۱/۲۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۲/۱۰ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۲/۲۰ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۲/۲۱ برگزار می گردد.