آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۱۳۹-۹۹/۱۱ ت

یکشنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات نظارت بر احداث شبکه جمع آوری و سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی معدن سنگ آهن چاه گز “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۹٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (نه میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۰۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.