آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۱۱۱-۹۸/۹ ت

دوشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در سطح استان خراسان جنوبی (۱۱  محدوده اکتشافی)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰(یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۹/۲۵و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۱و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۰/۲۱می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.