آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۵۷-۵/۹۸ ت

سه شنبه, ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام ۱۰،۰۰۰ (ده هزار) متر حفاری مغزه گیری در استانهای همدان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با استفاده از دستگاه های حفاری بورت لانگیر کارفرما را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳،۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سه میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۶/۰۵/۹۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۰۶/۰۶/۹۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۶/۰۶/۹۸ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.