آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۵۳-۵/۹۸ ت (نوبت سوم)

شنبه, ۱۲ مرداد, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد احداث ساختمان های اتاق طلا (کارگاه اسید شویی) و پارکینگ آتش نشانی در مجتمع طلای موته (استان اصفهان) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفتصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۲/۵/۹۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۲۳/۵/۹۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۲/۶/۹۸ می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.