آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره ۷۳-۹۸/۶ت

دوشنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد “مزایده عمومی فروش ۶۰۹ هزار تن (در ۲ پارت جداگانه) سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک)” واقع در استان یزد، حدود ۷ کیلومتری شمال شرق بافق ( مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران ) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۹ با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشت میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی ۲۳۹ هزار تنی سنگ آهن کلوخه با عیار میانگین ۵۲ درصد و ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (نه میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی ۳۷۰ هزار تنی سنگ آهن کلوخه با عیار میانگین ۴۲ درصد،( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۶/۱۶و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۶می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال از طریق درگاه پرداخت بانک (در بستر سامانه) واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.