آگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۳۴-۱۴۰۰/۴ ت

شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی در معدن سنگ آهن صاحب سقز واقع در استان کردستان” را  از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(یکصد و سی و یک میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ برگزار می گردد.