آگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۹-۱۴۰۱/۲ ت

یکشنبه, ۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی در معدن سنگ آهن حنار واقع در استان خراسان جنوبی ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ  ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست و سی میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷  و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸   با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷  و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز  یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸  تعیین می گردد.