آگهی مزایده عمومی شماره ۹-۱۴۰۱/۱ ت

شنبه, ۲۷ فروردین, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد ( واقع در شهرستان مهریز – استان یزد )در دو  پارتی ۲۵  هزار تن و ۱۵ هزار تن (با وزن مخصوص به ترتیب ۴ و ۴/۲)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲ به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سه میلیارد) ریال و برای پارتی دو به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳ به مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سه میلیارد و پانصد میلیون) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵برگزار می گردد.