آگهی مزایده عمومی شماره ۸۹-۱۴۰۰/۱۱ ت (نوبت دوم)

چهارشنبه, ۶ بهمن, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایعه معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۸۰ هزار تن پسماند خروجی (تیلینگ) کارخانه زغال شویی معدن سنگرود” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۵ به مبلغ ۶٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شش میلیارد و هفتصد میلیون) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ برگزار می گردد.