آگهی مزایده عمومی شماره ۸۵-۱۴۰۰/۱۱ ت

چهارشنبه, ۶ بهمن, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش بوهمیت تولیدی مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور در۴ پارتی جداگانه ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۶ به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه میلیون) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۷ به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پانصد میلیون) ریال، برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۸ به مبلغ ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(هفتصد و پنجاه میلیون) ریال، برای پارتی چهارم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۹ به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(دویست و پنجاه میلیون) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ برگزار می گردد.