آگهی مزایده عمومی شماره ۸۳-۹۸/۷ت (نوبت دوم)

دوشنبه, ۱۵ مهر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی”فروش جمعاً ۲۲۰۰ تن کنسانتره نفلین سینیت در پارتی های ۵۰۰ ، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تنی”را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۷/۱۶و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۱می¬باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد مبلغ پانصد هزار ریال از طریق سامانه ستادیران واریز و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.