آگهی مزایده عمومی شماره ۷۹-۹۸/۷ت (نوبت سوم)

چهارشنبه, ۱۰ مهر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۷ هزار تن کنسانتره آهن معدن فسفات اسفوردی با عیار میانگین ۶۰% (بصورت خشک) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و یکصد میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی ۱۰ هزار تنی کنسانتره آهن فسفات و مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی ۷ هزار تنی کنسانتره آهن فسفات (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۷/۱۳و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۸می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.