آگهی مزایده عمومی شماره ۷۴-۹۹/۶ ت

شنبه, ۱ شهریور, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۶۴۱۵۰  تن سنگ آهن معدن میشدوان  با عیارهای مختلف ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفت میلیارد) ریال در بستر سامانه ستادیران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. در ضمن جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ برگزار می گردد.