آگهی مزایده عمومی شماره ۷۴-۹۸/۶ ت

شنبه, ۱۶ شهریور, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” فروش ۵۰۰ تن خاکه و ۵۰۰ تن کلوخه فروکروم تولیدی مجتمع فروکروم جغتای ” واقع در استان خراسان رضوی – شهرستان جغتای را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۰ با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سه میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی ۵۰۰ تنی خاکه با عیار میانگین ۵۷ درصد و ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سه میلیارد و سیصد میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی ۵۰۰ تنی کلوخه فرو کروم با عیار میانگین ۶۲ درصد،( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۶/۲۳و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۳می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال از طریق درگاه پرداخت بانک (در بستر سامانه) واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.