آگهی مزایده عمومی شماره ۷۲-۱۴۰۰/۹ ت (نوبت سوم)

شنبه, ۲۰ آذر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش کنسانتره ایلمنیت تولیدی مجتمع تیتانیوم کهنوج در ۲ پارت ۶۰ تنی و پارت های ۲۰ و ۱۰ تنی” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۶ به مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صد و پنجاه میلیون) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۷ به مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صد و پنجاه میلیون) ریال، برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۸ به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون) ریال، برای پارتی چهارم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۹ به مبلغ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست و پنج میلیون) ریال،  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ برگزار می گردد.