آگهی مزایده عمومی شماره ۷۰-۱۴۰۰/۹ ت

شنبه, ۲۰ آذر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد  در دو  پارتی ۳۰ هزار تن (با وزن مخصوص ۴/۲) و ۲۵ هزار تن (با وزن مخصوص ۴) ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۱ به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۲ به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ برگزار می گردد.