آگهی مزایده عمومی شماره ۷-۱۴۰۰/۱ ت (تمدیدیه)

جمعه, ۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” فروش محصولات جانبی تولیدی مجتمع پتاس خور و بیابانک (شامل تاکی هیدرات ، محلول SSR400، نمک صنعتی و بیشوفیت)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳ به مبلغ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (نود میلیون)ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۴ به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یک میلیارد)ریال، برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۵ به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یکصد میلیون)ریال و برای پارتی چهارم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۶ به مبلغ ۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (چهار صد و هفتاد و پنج میلیون) ريال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ می¬باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ برگزار می گردد.