آگهی مزایده عمومی شماره ۶۵-۱۴۰۰/۹ ت

دوشنبه, ۱ آذر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی”فروش۷۰۰ تن کنسانتره نفلین سینیت تولیدی مجتمع نفلین سینیت کلیبر ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد میلیون) ریال در سامانه ستادیران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره مرکز ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. در ضمن بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ می باشد.