آگهی مزایده عمومی شماره ۶۲-۱۴۰۰/۸ ت (نوبت دوم)

دوشنبه, ۲۴ آبان, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۴۹۵۰۰ تن  ماده معدنی سرب و روی معدن خانه سورمه  اصفهان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دوازده میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال،  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ برگزار می گردد.