آگهی مزایده عمومی شماره ۵۳-۱۴۰۱/۵ ت (نوبت اول)

چهارشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش سنگ آهک دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران در ۹ پارتی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۱ به مبلغ ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و چهارصد میلیون) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۲ به مبلغ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد و دویست میلیون) ریال، برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۳ به مبلغ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و بیست میلیون) ریال، برای پارتی چهارم به شماره  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۴ به مبلغ ۴٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و هفتصد میلیون) ریال، برای پارتی پنجم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۵ به مبلغ ۲٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون) ریال، برای پارتی ششم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۶ به مبلغ ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و سی و پنج میلیون) ریال، برای پارتی هفتم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۷ به مبلغ ۶٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شش میلیارد و چهارصد میلیون) ریال، برای پارتی هشتم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۸ به مبلغ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیارد و دویست میلیون) ریال، برای پارتی نهم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۹  به مبلغ ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد و بیست میلیون) ریال،  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ برگزار می گردد.