آگهی مزایده عمومی شماره ۵۳-۱۴۰۰/۷ ت

چهارشنبه, ۲۱ مهر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش کلوخه و خاکه فروکروم تولیدی مجتمع فروکروم جغتای در ۳ پارتی جداگانه ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۶ به مبلغ ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  (ده میلیارد و سیصد میلیون) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۷ به مبلغ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و صد میلیون) ریال، برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۸ به مبلغ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیزده میلیارد و پانصد میلیون) ریال،  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ برگزار می گردد.