آگهی مزایده عمومی شماره ۵۲-۱۴۰۰/۷ ت (نوبت دوم)

چهارشنبه, ۲۱ مهر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “روش۷۰۰ تن کنسانتره نفلین سینیت و ۵۰ هزار تن نرمه نفلین سینیت تولیدی مجتمع نفلین سینیت کلیبر در ۲پارتی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره پارتی ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۴ به مبلغ۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفتصد و هشتاد میلیون) ریال و برای پارتی دوم به شماره پارتی ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۵ به مبلغ ۸٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشت میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون) در سامانه ستادیران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره نزد بانک مرکزی با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۱۴۵۶-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. در ضمن بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ می باشد.