آگهی مزایده عمومی شماره ۵۱-۱۴۰۱/۵ ت (نوبت چهارم)

چهارشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “فروش کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد ( واقع در شهرستان مهریز – استان یزد )  در ۴ پارتی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره پارتی ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۶  مبلغ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سی و یک میلیارد) ریال، برای پارتی دوم  به شماره پارتی ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۷ مبلغ ۷٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (هفت میلیارد و هفتصد میلیون) ریال، برای پارتی سوم به شماره پارتی ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۸ مبلغ ۴٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (چهار میلیارد و ششصد میلیون) ریال و برای پارتی چهارم    به شماره پارتی ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۹ مبلغ ۳٫۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سه میلیارد و یکصد میلیون) ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ برگزار می گردد.