آگهی مزایده عمومی شماره ۵۰-۱۴۰۱/۵ ت (نوبت اول)

چهارشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش بوهمایت تولیدی مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور در ۴ پارتی جداگانه ”  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۲ به مبلغ ۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۳ به مبلغ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال، برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۴ به مبلغ ۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هشتصد و پنجاه میلیون) ریال و برای پارتی چهارم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۵ به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  (سیصد میلیون) ریال،  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ برگزار می گردد.