آگهی مزایده عمومی شماره ۴۹-۱۴۰۰/۷ ت

چهارشنبه, ۷ مهر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ماده معدنی سرب و روی معدن خانه سورمه  اصفهان در  ۷  پارتی جداگانه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۴ به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال   (دو میلیارد) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۵ به مبلغ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و نهصد میلیون) ریال، برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۶ به مبلغ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد و صد میلیون) ریال، برای پارتی چهارم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۷ به مبلغ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتصد میلیون)ریال، برای پارتی پنجم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۸ به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد) ریال، برای پارتی ششم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۹ به مبلغ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سی و پنج میلیون) ریال، برای پارتی هفتم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۰  به مبلغ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (نود میلیون) ریال،  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۰۸/۰۸/۱۴۰۰ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ برگزار می گردد.