آگهی مزایده عمومی شماره ۴۳-۱۴۰۰/۵ ت

دوشنبه, ۸ شهریور, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “فروش۷۰۰ تن کنسانتره نفلین سینیت و ۵۰ هزار تن نرمه نفلین سینیت تولیدی مجتمع نفلین سینیت کلیبر در ۲ پارتی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره پارتی ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۱ به مبلغ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون) ریال و برای پارتی دوم به شماره پارتی ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۲ به مبلغ ۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) در سامانه ستادیران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. در ضمن بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ می باشد.