آگهی مزایده عمومی شماره ۴۲-۱۴۰۱/۴ ت (نوبت دوم)

سه شنبه, ۲۱ تیر, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش پسماند خروجی (تیلینگ) کارخانه زغال شویی معدن سنگرود در ۳ پارتی ۴۰ و ۳۰ و ۱۰ هزار تنی جداگانه “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۸ به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۹ به مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و صد میلیون) ریال، برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۰ به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ و  مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ برگزار می گردد.