آگهی مزایده عمومی شماره ۴۰-۴/۹۸ ت (نوبت دوم)

پنج شنبه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش سنگ آهک دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران در ۳ پارتی ۱۰ هزار تنی جداگانه با ابعاد مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون) ریال (پنجاه میلیون ریال برای هر پارتی) (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۶/۰۴/۹۸ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۸ می¬باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد مبلغ پانصد هزار ریال در بستر سامانه ستاد به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره¬های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.