آگهی مزایده عمومی شماره ۳۹-۱۴۰۴/۴ ت (نوبت دوم)

سه شنبه, ۱۴ تیر, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ماده معدنی سرب و روی معدن خانه سورمه اصفهان در ۲ پارتی جداگانه ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۵ به مبلغ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دو میلیارد و پنجاه میلیون) ریال و برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۶ به مبلغ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال (یک میلیارد و هفتصد میلیون) ریال، و برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۷ به مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال (نهصد میلیون) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ و مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ برگزار می گردد.