آگهی مزایده عمومی شماره ۳۷-۱۴۰۰/۵ ت (نوبت دوم)

دوشنبه, ۱۸ مرداد, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۱۵ تن کنسانتره ایلمنیت تولیدی مجتمع تیتانیوم کهنوج” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۸ به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال  (بیست میلیون) ریال و برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۹ به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ده میلیون) ریال، در سامانه ستادیران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۱۴۵۶-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. در ضمن جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ برگزار می گردد.