آگهی مزایده عمومی شماره ۳۲-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

دوشنبه, ۱۶ خرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۶۸۰ تن  کنسانتره نفلین سینیت تولیدی مجتمع  نفلین سینیت کلیبر ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(سیصد میلیون) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ برگزار می گردد.