آگهی مزایده عمومی شماره ۳۲-۱۴۰۰/۴ ت

دوشنبه, ۲۱ تیر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “فروش ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهن سنگان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سی و سه میلیارد) ریال، در سامانه ستادیران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. در ضمن بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ می باشد.