آگهی مزایده عمومی شماره ۲۷-۴ /۱۴۰۰ت

شنبه, ۱۹ تیر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “فروش کنسانتره ایلمنیت تولیدی مجتمع تیتانیوم کهنوج در  پارتی های ۵ و ۱۰ تنی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۱ و  با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مزایده) برای پارتی ۱۰ تنی به شماره  ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۵ به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (بیست میلیون) ریال و برای پارتی ۵ تنی به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۶ به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ده میلیون) ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه مذکور ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب با شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR  نزد بانک مرکزی با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واریز نمایند. همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۱۴۵۶-۰۲۱ تماس حاصل نموده و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. در ضمن زمان بازگشایی پاکات مزایده، صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ می باشد.