آگهی مزایده عمومی شماره ۲۴-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

شنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش بوهمایت تولیدی مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور در ۴ پارتی جداگانه ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۹ به مبلغ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد و دویست میلیون) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۰ به مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد میلیون) ریال، برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۱ به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هفتصد میلیون) ریال، برای پارتی چهارم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۲  به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه میلیون) ریال،  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا  به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ برگزار می گردد.