آگهی مزایده عمومی شماره ۲۳-۱۴۰۱/۲ ت (نوبت دوم)

یکشنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد در ۵ پارتی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره پارتی ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۴  مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (چهل میلیارد) ریال، برای پارتی دوم به شماره پارتی ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۵  مبلغ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سی و یک میلیارد) ریال، برای پارتی سوم به شماره پارتی ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۶  مبلغ ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سیزده میلیارد و  دویست میلیون) ریال، برای پارتی چهارم به شماره پارتی ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۷  مبلغ ۹٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (نه میلیارد و پانصد میلیون) ریال و برای پارتی پنج به شماره پارتی ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸  مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (هشت میلیارد) ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ برگزار  می گردد.