آگهی مزایده عمومی شماره ۲۱-۱۴۰۱/۲ ت

یکشنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش تجهیزات، دستگاه ها، لوازم و قطعات مازاد موجود در مجتمع تیتانیوم کهنوج در ۴ پارتی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۰ به مبلغ ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (صد و چهل و پنج میلیون) ریال و برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۱ به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال (سه میلیارد) ریال و برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۲ به مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال (چهل میلیون) ریال و برای پارتی چهارم به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۳ به مبلغ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال (پانزده میلیارد و پانصد میلیون) ریال،  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ برگزار می گردد.