آگهی مزایده عمومی شماره ۱۷-۱۴۰۰/۲ ت (نوبت چهارم)

یکشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ماده معدنی سرب و روی معدن خانه سورمه  اصفهان در  ۶  پارتی جداگانه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره  ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۶ به مبلغ ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال   (یازده میلیارد و هفتصد میلیون) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۷ به مبلغ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتصد میلیون) ریال ، برای پارتی سوم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸ به مبلغ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هفتصد میلیون) ریال، برای پارتی چهارم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۹ به مبلغ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون)ریال، برای پارتی پنجم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۰ به مبلغ ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد و پنجاه  میلیون) ریال، برای پارتی ششم به شماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۱ به مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (نهصد میلیون) ریال،  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۰ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ برگزار می گردد.