آگهی مزایده عمومی شماره ۱۶۱-۹۹/۱۲ ت (نوبت دوم)

پنج شنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ماده معدنی سرب و روی معدن خانه سورمه  اصفهان در  ۷  پارتی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۶ به مبلغ ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (ده میلیارد و هشتصد میلیون) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۷ به مبلغ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون) ریال ، برای پارتی سوم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۸ به مبلغ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هفتصد میلیون) ریال، برای پارتی چهارم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۹ به مبلغ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و نهصد میلیون)ریال، برای پارتی پنجم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۰ به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه میلیون) ریال، برای پارتی ششم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۱ به مبلغ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال، برای پارتی هفتم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۲ به مبلغ ۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (نهصد و پنجاه میلیون) ریال،  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۰۲ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ برگزار می گردد.