آگهی مزایده عمومی شماره ۱۵۹-۹۹/۱۲ ت

پنج شنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران  به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “ فروش تجهیزات و لوازم آشپزخانه  موجود در معدن شماره ۲ گل گهر سیرجان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارصد و پنجاه میلیون) ریال در سامانه ستادیران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۰۲ و مهلت خرید اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۳ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره ۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴  نزد بانک مرکزی ایران به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثرتا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۹/۱۲/۲۳ تعیین و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ برگزار می گردد.