آگهی مزایده عمومی شماره ۱۵۸-۹۹/۱۱ ت

سه شنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” فروش قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سبک و سنگین و تجهیزات معدنی موجود در مجتمع سنگ آهک پیربکران (شامل ۱۶ پارتی جداگانه)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۸ به مبلغ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دو میلیارد و هفتصد میلیون)ریال، برای پارتی دوم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۹ به مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (نهصد میلیون)ریال، برای پارتی سوم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۰ به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (هفتصد میلیون)ریال، برای پارتی چهارم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۱ به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (ششصد میلیون)ریال، برای پارتی پنجم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۲ به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (چهارصد میلیون)ریال، برای پارتی ششم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۳ به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (پنجاه میلیون)ریال، برای پارتی هفتم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۴ به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دویست میلیون)ریال، برای پارتی هشتم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۵ به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دو میلیون)ریال، برای پارتی نهم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۶ به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دویست میلیون)ریال، برای پارتی دهم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۷ به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دویست میلیون)ریال ، برای پارتی یازدهم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۸ به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (چهار میلیون)ریال، برای پارتی دوازدهم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۹ به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (پنج میلیون)ریال، برای پارتی سیزدهم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۰ به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دویست میلیون)ریال ، برای پارتی چهاردهم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۱ به مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یکصد و پنجاه میلیون)ریال، برای پارتی پانزدهم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۲ به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (پنجاه میلیون)ریال، برای پارتی شانزدهم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۳ به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سیصد میلیون)ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ برگزار می گردد.