آگهی مزایده عمومی شماره ۱۵-۱۴۰۰/۲ ت

یکشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” فروش  ۲۷۲  هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی مجتمع  سنگ آهن سنگان  ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیارد و ششصد میلیون) ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ برگزار می گردد.