آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۵-۹۹/۱۱ ت

دوشنبه, ۱۳ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۶۷۲ هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی مجتمع  سنگ آهن سنگان با عیار میانگین ۴۸ درصد  ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۲۹٫۶۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (بیست و نه میلیارد و ششصد و چهل و دو میلیون)ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ برگزار می گردد.