آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۴-۹۹/۱۱ ت (نوبت دوم)

دوشنبه, ۱۳ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش سنگ آهک دانه­بندی تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران در ۳ پارتی ۱۰ هزار تنی جداگانه با ابعاد مختلف ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت شده به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۱ ، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یکصد میلیون)ریال برای هر پارتی  و به شماره پارتی های ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۱ پارتی اول، ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۲ پارتی دوم و۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۳ پارتی سوم  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ برگزار می گردد.