آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۴-۹۸/۱۲ت

دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش جمعاً ۱۲۰۰ تن کنسانتره نفلین سینیت در پارتی های ۵۰۰ و ۷۰۰ تنی جداگانه ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی ۵۰۰ تنی به مبلغ.۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد میلیون ریال) و برای پارتی ۷۰۰ تنی ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد و سی میلیون ریال)در سامانه ستادیران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۱۲/۰۴و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۷می¬باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره ۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴ نزد بانک مرکزی ایران به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۹برگزار می گردد.