آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۸-۹۹/۱۱ ت

دوشنبه, ۱۳ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ماده معدنی سرب و روی معدن خانه سورمه  اصفهان در  ۷  پارتی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۴ مبلغ ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (ده میلیارد و پانصد و سی میلیون) ریال، برای پارتی دوم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۵ به مبلغ ۱٫۷۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون) ریال، برای پارتی سوم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۶ به مبلغ ۱٫۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون) ریال، برای پارتی چهارم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۷ به مبلغ ۱٫۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یک میلیارد و هشتصد و چهل میلیون)ریال، برای پارتی پنجم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۸ به مبلغ ۲۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دویست و بیست و دو میلیون) ریال، برای پارتی ششم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۹ به مبلغ ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون) ریال، برای پارتی هفتم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۰ به مبلغ ۸۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (هشتصد و هشتاد و هشت میلیون) ریال،  برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ برگزار می گردد.