آگهی مزایده عمومی شماره  ۱۳۵-۹۹/۱۱ ت

شنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش محصولات جانبی تولیدی  مجتمع پتاس خور و بیابانک (شامل تاکی هیدرات ، محلول SSR400 و نمک صنعتی)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۱ به مبلغ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (نود میلیون)ریال، برای پارتی دوم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۲ به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یک میلیارد)ریال، برای پارتی سوم به شماره ۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۳ به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یکصد میلیون)ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۰۴ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۲۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ برگزار می گردد.